Contabilidade consolidada de 2020 presentada ante o Tribunal de Contas

Contabilidade consolidada de 2020 presentada ante o Tribunal de Contas

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

ACTIVO
A) ACTIVO NON CORRENTE 419.573,23
I.Inmobilizado intanxibel 30,19
II.Inmobilizado material 348.324,29
1.Terreos e construcións 337.416,16
2.Bens do patrimonio histórico  
3.Outro inmobilizado material 10.908,13
4.Inmobilizado en curso e anticipos 0,00
III.Investimentos inmobiliarios 0,00
IV.Investimentos financeiros a longo prazo 71.218,75
1.Créditos con entidades 64.000,00
a) Entidades vinculadas 64.000,00
b) Entidades non vinculadas 0,00
2.Outros activos financeiros 7.218,75
a) Entidades vinculadas 0,00
b) Entidades non vinculadas 7.218,75
B) ACTIVO CORRENTE 2.822.943,82
I.Existencias e anticipos 17.553,09
II.Créditos a afiliad@s 32.359,46
III.Debedores e outras contas a cobrar 609.690,14
1.Persoal 16,96
2.Créditos coas Administracións Públicas 587.992,79
3.Debedores varios 21.680,39
IV.Investimentos financeiros a curto prazo 70,47
1.Créditos con entidades 70,47
a) Entidades vinculadas 70,47
b) Entidades non vinculadas 0,00
2.Outros activos financeiros 0,00
a) Entidades vinculadas 0,00
b) Entidades non vinculadas 0,00
V.Periodificacións a curto prazo 582,18
VI.Tesourería 2.162.688,48
TOTAL ACTIVO (A+B) 3.242.517,05
 
PATRIMONIO NETO E PASIVO    
A) PATRIMONIO NETO 2.883.202,79
A-1) Patrimonio xerado 2.883.202,79
I.Excedentes de exercicios anteriores 1.421.602,00
1.Excedentes positivos exercicios anteriores 1.968.734,52
2.(Excedentes negativos exercicios anteriores) -547.132,52
II.Excedente do exercicio 1.461.600,79
A-2) Variacións patrimoniais pendentes de imputación a resultados 0,00
I.Subvencións 0,00
II.Doazóns e legados 0,00
III.Restitución bens inmobles (Ley 43/1998) 0,00
B) PASIVO NON CORRENTE 98.758,67
I.Provisións a longo prazo 0,00
II.Débedas a longo prazo 98.758,67
1.Débedas con entidades de crédito 98.758,67
2.Débedas con partes vinculadas 0,00
3.Outros pasivos a longo prazo 0,00
C) PASIVO CORRENTE 260.555,59
I.Provisións a curto prazo 0,00
II.Débedas a curto prazo 137.047,39
1.Débedas con entidades de crédito 132.532,46
2.Débedas con partes vinculadas 0,00
3.Outros pasivos a curto prazo 4.514,93
III.Acredores e outras contas a pagar 123.508,20
1.Persoal 4.637,46
2.Débedas coas Administracións Públicas 101.813,47
3.Acredores varios 17.057,27
IV.Periodificacións a curto prazo 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C) 3.242.517,05

CONTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA

 
1.Ingresos de orixe pública 1.482.190,2
a)Subvencións anuais para gastos de funcionamento 1.276.148,89
b)Subvencións extraordinarias 4.099,71
c)Achegas de grupos institucionais 190.122,02
d)Imputación de subvencións para gastos de seguranza 11.819,58
e)Outras subvencións imputadas a resultados do exercicio 0
2.Ingresos de orixe privada 1.431.426,98
a)Ingresos de afiliad@s e cargos públicos 700.831,37
a.1)Cotas de afiliad@s 700.831,37
a.2)Achegas de afiliad@s e cargos públicos 0
b) Doazóns e legados 487.724,9
b.1)Doazóns e legados do exercicio 487.724,9
b.2)Imputación de doazóns e legados a resultados do exercicio 0
c) Exceso de provisións 0
d) Outros ingresos da actividade ordinaria 242.870,71
A) TOTAL INGRESOS DA XESTIÓN ORDINARIA (1+2) 2.913.617,18
3.Gastos de persoal -846.692,08
a)Soldos, salarios e asimilados -645.450,88
b)Cargas sociais -20.1241,2
4.Outros gastos da actividade ordinaria -756.404,94
a)Servizos exteriores -546.341,61
b) Tributos -8.663,33
c)Perdas, deterioración e variación de provisións 0
d)Aprovisionamentos e variación de existencias -192.200
e) Outros gastos de xestión corrente -9.200
5.Amortización do inmobilizado -25.221,94
B)TOTAL GASTOS DA XESTIÓN ORDINARIA (3+4+5) -1.628.318,96
 
I RESULTADO DA ACTIVIDADE ORDINARIA (A+B) 1.285.298,22
 
6.Deterioración e resultado por enaxenacións do inmobilizado 0
a)Reversión e beneficios procedentes do inmobilizado 0
b)Deterioración e perdas por enaxenacións de inmobilizado 0
7.Restitución ou compensación de bens incautados (Lei 43/1998) 0
a)Compensación monetaria 0
b)Imputación de bens inmobles e dereitos de contido patrimonial a resultados do exercicio 0
8.Resultado excepcional 44.092,3
a)Ingresos excepcionais 0
b)Gastos excepcionais 0
II RESULTADO POR OPERACIÓNS EXCEPCIONAIS (6+7+8) 44.092,3
III RESULTADO ACTIVIDADE NON ELECTORAL (I+II) 1.329.390,52
9.Ingresos electorais de orixe pública 602.119,37
a) Subvencións por resultados electorais 335.642,44

b)Subvencións por envíos electorais

266.476,93
10.Ingresos electorais de orixe privada 0
11.Gastos das operacións da actividade electoral -452.515,33
a)Gastos electorais ordinarios -294.369,28
b)Gastos por envíos electorais -158.146,05
IV RESULTADO DA ACTIVIDADE ELECTORAL (9+10+11) 149.604,04
12.Ingresos financeiros 0
13.Gastos financeiros -17.393,77
a)Da actividade ordinaria -17.393,77
b)Da actividade electoral 0
14.Deterioración e resultados por enaxenacións de investimentos financeiros 0
a) Deterioración e perdas 0
b) Resultados por enaxenacións e outras 0
V RESULTADO DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (12+13+14) -17.393,77
VI RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (III+IV+V) 1.461.600,79
15.Imposto sobre beneficios* 0
VII RESULTADO DO EXERCICIO (VI+15) 1.461.600,79

 

DESCARGAS: Memoria explicativa 2020 enviada ao Tribunal de Contas

 

Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG