Transparencia

Conta de resultados da actividade electoral "Galegas 2020" (12 de xullo)

Conta de resultados da actividade electoral "Galegas 2020" (12 de xullo)
CONTA DE RESULTADOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL
INGRESOS Ano: 2020
  1.       Ingresos electorais de orixe público 450.451,65 €
    a)     Subvencións públicas por resultados electorais 288.072,33 €
    b)     Subvencións públicas por envíos electorais 162.379,32 €
  2.       Ingresos electorais de orixe privado 0,66 €
    a)     Aportacións de persoas físicas  
    b)     Aportacións de persoas xurídicas 0,66 €
A)         TOTAL INGRESOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL (1+2) 450.452,31 €
               
GASTOS Año: 2020
  3.       Gastos electorais ordinarios 288.072,33 €
    a)     Gastos de persoal non permanente 4.814,06 €
      a.1)   Soldos, salarios e asimilados 3.631,83 €
      a.2)   Cargas sociais 1.182,23 €
    b)     Servizos exteriores 14.823,54 €
      b.1)   Arrendamentos 14.698,54 €
      b.2)   Servizos de profesionais independentes  
      b.3)   Transportes  
      b.4)   Primas de seguros  
      b.5)   Servizos bancarios e similares 125,00 €
      b.6)   Publicidade, propaganda e relacións públicas 268.434,73 €
        b.6.1) Publicidade en prensa e radio 35.077,15 €
        b.6.2) Publicidade exterior 3.811,50 €
        b.6.3) Outra propaganda e publicidade dirixida a promover o voto 106.543,35 €
      b.7)   Outros servizos 123.002,73 €
  4.       Gastos por envíos electorais 162.379,32 €
    a)     Confección de sobres e papeletas 129.439,91 €
    b)     Confección de propaganda para o seu envío 25.417,79 €
    c)     Correspondencia e franqueo 6.998,90 €
    d)     Outros gastos por envíos electorais 522,72 €
B)         TOTAL GASTOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL (3+4) 450.451,65 €
               
I         RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DA ACTIVIDADE ELECTORAL (A-B) 0,66 €
               
  5.       Ingresos financeiros - €
  6.       Gastos financeiros - €
    a)     Gastos financeiros liquidados  
    b)     Gastos financeiros estimados  
II         RESULTADO DAS OPERACIÓNS ELECTORAIS FINANCEIRAS (5+6) - €
               
III         RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) NETO DA ACTIVIDADE ELECTORAL (I+II) 0,66 €
Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG