Orzamento ano 2018

Orzamento ano 2018

O Consello Nacional do BNG, na súa última reunión do 17 de febreiro, aprobou o orzamento da nosa organización correspondente ao exercicio 2018 que é o seguinte:

INGRESOS
      NACIONAL E COMARCAS NACIONAL
         
  TOTAL INGRESOS 1.399.000,00 960.000,00
         
  INGRESOS PROPIOS   865.000,00 445.000,00
    COTAS 400.000,00 180.000,00
    CARGOS PÚBLICOS NACIONAIS 165.000,00 165.000,00
    20% CARGOS PÚBLICOS COMARCAIS 100.000,00 100.000,00
    DOAZÓNS COMARCAIS 200.000,00  
         
  SUBVENCIÓNS   494.000,00 494.000,00
    SUBVENCIÓN XUNTA 172.000,00 172.000,00
    SUBVENCIÓN PARLAMENTO GALEGO 322.000,00 322.000,00
         
  OUTROS INGRESOS   40.000,00 21.000,00
    LOTARÍA 38.000,00 19.000,00
    OUTROS INGRESOS 2.000,00 2.000,00

 

GASTOS    
    NACIONAL E COMARCAS NACIONAL
       
TOTAL GASTOS   1.399.000,00 960.000,00
       
SERVIZOS EXTERIORES   64.000,00 39.000,00
  ALUGUERES 30.000,00 12.000,00
  REPARACIÓNS E CONSERVACIÓNS 2.000,00 2.000,00
  PROFESIONAIS INDEPENDENTES 25.000,00 18.000,00
  TRANSPORTES 500,00 500,00
  PRIMAS SEGUROS 1.500,00 1.500,00
  SERVIZOS BANCARIOS 5.000,00 5.000,00
       
PUBLICIDADE E PROPAGANDA   62.000,00 62.000,00
  CAMPAÑAS 62.000,00 62.000,00
       
SUMINISTROS   77.500,00 27.000,00
  TELÉFONO FIXO 42.000,00 12.000,00
  TELÉFONO MÓBIL 15.000,00 5.000,00
  MENSAXERÍA 5.000,00 500,00
  ELECTRICIDADE 8.000,00 8.000,00
  AUGA E OUTROS 1.000,00 1.000,00
  CORREOS 6.500,00 500,00
       
OUTROS SERVIZOS   340.000,00 86.500,00
  SUBSCRICIÓNS 10.000,00 10.000,00
  GASTOS OFICINA NACIONAL 30.000,00 30.000,00
  GASTOS OFICINA PARLAMENTO 2.000,00 2.000,00
  DESPRAZAMENTOS ORG. E OUTROS 10.000,00 10.000,00
  COMPROMISOS INTERNACIONAIS 18.500,00 18.500,00
  FUNDACIÓN GALIZA SEMPRE 16.000,00 16.000,00
  TRANSF. AS COMARCAS 253.500,00 0,00
       
       
GASTOS DE PERSOAL   510.000,00 400.000,00
  SOLDOS E SALARIOS E S.S. 400.000,00 400.000,00
  S.S. E IRPF COMARCAS E GALIZA NOVA 110.000,00 0,00
       
DÉBEDA   345.500,00 345.500,00
  AMORTIZACIÓNS L/P 306.000,00 306.000,00
  GASTOS FINANCEIROS L/P 39.500,00 39.500,00
Orzamento ano 2018