Contabilidade consolidada de 2019 presentada ante o Tribunal de Contas

Contabilidade consolidada de 2019 presentada ante o Tribunal de Contas

BALANCE DE ACTIVO E PASIVO

A) ACTIVO NON CORRENTE 432.489,84
I. Inmobilizado intanxible 15,81
II. Inmobilizado material 362.815,58
1. Terreos e construcións 349.426,16
2. Bens do patrimonio histórico  
3. Outro inmobilizado material 13.389,42
4. Inmobilizado en curso e anticipos  
III. Inversións inmobiliarias  
IV. Inversións financeiras a longo prazo 69.658,45
1. Créditos con entidades  
a) Entidades vinculadas  
b) Entidades non vinculadas  
2. Outros activos financeiros 69.658,45
a) Entidades vinculadas 64.000,00
b) Entidades non vinculadas 5.658,45
B) ACTIVO CORRENTE 1.719.328,40
I. Existencias e anticipos  
II. Créditos a afiliados  
III. Debedores e outras contas a cobrar 437.956,59
1. Persoal  
2. Créditos coas Administracións Públicas 380.473,46
3. Debedores varios. 57.483,13
IV. Inversións financeiras a corto prazo 1.162,95
1. Créditos con entidades  
a) Entidades vinculadas  
b) Entidades non vinculadas  
2. Outros activos financeiros 1.162,95
a) Entidades vinculadas  
b) Entidades non vinculadas 1.162,95
V. Periodificacións a corto prazo 547,40
VI. Tesourería 1.279.661,46
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.151.818,24
   
PATRIMONIO NETO E PASIVO  
A) PATRIMONIO NETO 1.425.938,46
A-1) Patrimonio xerado 1.425.938,46
I. Excedentes de exercicios anteriores 1.473.593,79
1. Excedentes positivos de exercicios anteriores 1.475.241,91
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores) -1.648,12
II. Excedente do exercicio -47.655,33
A-2) Variacións patrimoniais pendentes de imputación a resultados  
I. Subvencións  
II. Doazóns e legados  
III. Restitución bens inmobles (Ley 43/1998)  
B) PASIVO NON CORRENTE 230.547,20
I. Provisións a longo prazo  
II. Débedas a longo prazo 230.547,20
1. Débedas con entidades de crédito 230.547,20
2. Débedas con partes vinculadas  
3. Outros pasivos a longo prazo  
C) PASIVO CORRENTE 495.332,58
I. Provisións a corto prazo  
II. Débedas a corto prazo 247.666,73
1. Débedas con entidades de crédito 244.497,90
2. Débedas con partes vinculadas  
3. Outros pasivos a corto prazo 3.168,83
III. Acredores e outras contas a pagar 247.665,85
1. Persoal 3.830,49
2. Débedas coas Administracións Públicas 38.935,78
3. Acredores varios 204.899,58
IV. Periodificacións a corto prazo  
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C) 2.151.818,24

BALANCE DE PERDAS E GANANCIAS

 
(Debe) Haber
1. Ingresos de orixe público 994.094,15
a) Subvencións anuais para gastos de funcionamento 909.090,42
b) Subvencións extraordinarias  
c) Aportacións de grupos institucionais 83.361,85
d) Imputación de subvencións para gastos de seguridade 1.641,88
e) Outras subvencións imputadas a resultados do exercicio  
2. Ingresos de orixe privado 1.151.757,76
a) Ingresos de afiliados e cargos públicos 461.204,05
a.1) Cotas de afiliados 459.567,95
a.2) Aportacións de afiliados e cargos públicos 1.636,10
b) Doazóns e legados 438.074,55
b.1) Doazóns e legados do exercicio 438.074,55
b.2) Imputación de doazóns e legados a resultados do exercicio  
c) Exceso de provisións  
d) Outros ingresos da actividade ordinaria 252.479,16
A) TOTAL INGRESOS DA XESTIÓN ORDINARIA (1+2) 2.145.851,91
3. Gastos de persoal -668.917,50
a) Sodos, salarios e asimilados -507.910,32
b) Cargas sociais -161.007,18
4. Outros gastos da actividade ordinaria -941.488,03
a) Servizos exteriores -707.143,77
b) Tributos -3.735,26
c) Perdas, deterioro e variación de provisións  
d) Aprovisionamentos e variación de existencias -184.180,00
e) Outros gastos de xestión corrente -46.429,00
5. Amortización do inmobilizado -25.608,79
B) TOTAL GASTOS DA XESTIÓN ORDINARIA (3+4+5) -1.636.014,32
I. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DA ACTIVIDADE ORDINARIA (A+B) 509.837,59
6. Deterioro e resultado por enaxenacións do inmobilizado 0,00
a) Reversión e beneficios procedentes do inmobilizado  
b) Deterioro e perdas por enaxenacións do inmobilizado  
7. Restitución ou compensación de bens e dereitos incautados (Ley 43/1998) 0,00
a) Compensación monetaria
b) Imputación de bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial a resultados del ejercicio
 
8. Resultado excepcional 17.341,78
a) Ingresos excepcionais 17.341,78
b) Gastos excepcionais  
II. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) POR OPERACIÓNS EXCEPCIONAIS (6+7+8) 17.341,78
III. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DA ACTIVIDADE NON ELECTORAL (I+II) 527.179,37
9. Ingresos electorais de orixe pública 649.616,94
a) Subvencións por resultados electorais 320.348,05
b) Subvencións por envíos electorais 329.268,89
10. Ingresos electorais de orixe privada  
11. Gastos das operacións da actividade electoral -1.193.134,46
a) Gastos electorais ordinarios -633.730,67
b) Gastos por envíos electorais -559.403,79
IV. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DA ACTIVIDADE ELECTORAL (9+10+11) -543.517,52
12. Ingresos financeiros  
13. Gastos financeiros -31.317,18
a) Da actividade ordinaria -31.317,18
b) Da actividade electoral  
14. Deterioro e resultado por enaxenacións de inversións financeiras 0,00
a) Deterioros e perdas  
b) Resultados por enaxenacións e outras  
V. RESULTADO DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (12+13+14) -31.317,18
VI. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) ANTES DE IMPOSTOS DO EXERCICIO (III+IV+V) -47.655,33
15. Impostos sobre beneficios*  
VII. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DO EXERCICIO (VI+15) -47.655,33

 

 

DESCARGAS: Memoria explicativa 2019 enviada ao Tribunal de Contas

Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG