Contabilidade consolidada de 2016 presentada ante o Tribunal de Contas

Contabilidade consolidada de 2016 presentada ante o Tribunal de Contas
CONTABILIDADE CONSOLIDADA ORDINARIA 2016 + COMARCAS + PARLAMENTO
     
BALANCE DE ACTIVO E PASIVO   2016
     
A) ACTIVO NON CORRENTE   249.743,10
  I. Inmobilizado intanxible 0,00
  II. Inmobilizado material 181.309,34
  III. Inversións inmobiliarias 0,00
  IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo 64.000,00
  V. Inversións financeiras a longo prazo 4.433,76
  VI. Activos por Imposto diferido 0,00
  VII. Debedores comerciais non correntes 0,00
B) ACTIVO CORRENTE   1.324.649,38
  I. Existencias 1,18
  II. Deudores comerciais e outras contas a cobrar 68.532,04
  1. Clientes por ventas e prestacións de servizos 0,00
  a. Clientes por ventas e prestacións de servizos a longo prazo 0,00
  b. Clientes por ventas e prestacións de servizos a curto prazo 0,00
  2. Accionistas (socios) por desembolsos exixidos 0,00
  3. Outros debedores 68.532,04
  III. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo 0,00
  IV. Inversións financeiras a curto prazo 70,25
  V. Periodificacións a curto prazo 102,30
  VI. Efectivo e outros líquidos equivalentes 1.255.943,61
TOTAL ACTIVO (A + B)   1.574.392,48
     
A) PATRIMONIO NETO   -48.089,14
  A-1) Fondos propios -48.089,14
  I. Capital 0,00
  1. Capital escriturado 0,00
  2. Capital non exixido 0,00
  II. Prima de emisión 0,00
  III. Reservas 0,00
  IV. Accións e participacións en patrimonio propias 0,00
  V. Resultados de exercicios anteriores -554.246,47
  VI. Outras aportacións de socios 0,00
  VII. Resultado do exercicio 506.157,33
  VIII. Dividendo a conta 0,00
  A-2) Axustes en patrimonio neto 0,00
  A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos 0,00
B) PASIVO NON CORRENTE   1.114.658,70
  I. Provisións a longo prazo 0,00
  II. Débedas a longo prazo 1.114.658,70
  1. Débedas con entidades de crédito 1.114.658,70
  2. Acredores por arrendamento financeiro 0,00
  3. Outras débedas a longo prazo 0,00
  III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo 0,00
  IV. Pasivos por imposto diferido 0,00
  V. Periodificacións a longo prazo 0,00
  VI. Acredores comerciais non correntes 0,00
  VII. Débedas con características especiais a longo prazo 0,00
C) PASIVO CORRENTE   507.822,92
  I. Provisións a curto prazo 0,00
  II. Débedas a curto prazo 433.059,55
  1. Débedas con entidades de crédito 433.959,55
  2. Acredores por arrendamento financeiro 0,00
  3. Outras débedas a curto prazo -900,00
  III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo 0,00
  IV. Acredores comerciais e outras contas a pagar 74.763,37
  1. Provedores 10.101,38
  a. Provedores a longo prazo 0,00
  b. Provedores a curto prazo 10.101,38
  2. Outros acredores 64.661,99
  V. Periodificacións a curto prazo 0,00
  VI. Débedas con características especiais a curto prazo 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)   1.574.392,48

 

 

CONTABILIDADE CONSOLIDADA ORDINARIA 2016 + COMARCAS + PARLAMENTO
   
BALANCE DE PERDIDAS E GANANCIAS 2016
   
1. Importe neto da cifra de negocios 925.335,52
2. Variación de existencias de produtos terminados e en curso ou de fabricación 0,00
3. Traballo realizados pola empresa para o seu activo 0,00
4. Aprovisionamentos -165.340,00
5. Outros ingresos de explotación 1.317.854,59
6. Gastos de persoal -604.857,44
7. Outros gastos de explotación -846.851,75
8. Amortización del inmovilizado -35.425,26
9. Imputación de subvencións de inmovilizado no financeiro e outras 0,00
10. Excesos de provisións 0,00
11. Deterioro e resultado por enaxenación do inmovilizado 0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) 590.715,66
12. Ingresos financeiros 5,40
13. Gastos financeiros -84.582,94
14. Variación de valor razoábel en instrumentos financeiros 0,00
15. Diferencias en cambio 0,00
16. Deterioro e resultado por enaxenación de instrumentos financeiros 0,00
B) RESULTADO FINANCEIRO (12 + 13 + 14 + 15 + 16) -84.577,54
17. Ingresos / Gastos excepcionais 19,21
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A + B + 17) 506.157,33
18. Impostos sobre beneficios 0,00
C) RESULTADO DEL EXERCICIO (C + 18) 506.157,33
Contabilidade consolidada de 2016 presentada ante o Tribunal de Contas