Contabilidade consolidada de 2018 presentada ante o Tribunal de Contas

Contabilidade consolidada de 2018 presentada ante o Tribunal de Contas

BALANCE DE ACTIVO E PASIVO

     
A) ACTIVO NON CORRENTE   453.261,16
  I. Inmobilizado intanxible 30,19
  II. Inmobilizado material 382.212,01
  III. Inversións inmobiliarias 0,00
  IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo 64.000,00
  V. Inversións financieiras a longo prazo 7.018,96
  VI. Activos por Imposto diferido 0,00
  VII. Deudores comerciais non correntes 0,00
B) ACTIVO CORRENTE   1.831.961,56
  I. Existencias 0,00
  II. Deudores comerciais e outras contas a cobrar 29.402,44
  1. Clientes por ventas e prestacións de servizos 0,00
  a. Clientes por ventas e prestacións de servizos a longo prazo 0,00
  b. Clientes por ventas e prestacións de servizos a curto prazo 0,00
  2. Accionistas (socios) por desembolsos exixidos 0,00
  3. Outros deudores 29.402,44
  III. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo 0,00
  IV. Inversións financieiras a curto prazo 70,25
  V. Periodificacións a curto prazo 556,65
  VI. Efectivo e outros líquidos equivalentes 1.801.932,22
TOTAL ACTIVO (A + B)   2.285.222,72
A) PATRIMONIO NETO   1.388.200,43
  A-1) Fondos propios 1.388.200,43
  I. Capital 0,00
  1. Capital escriturado 0,00
  2. Capital non exixido 0,00
  II. Prima de emisión 0,00
  III. Reservas 0,00
  IV. Accións e participacións en patrimonio propias 0,00
  V. Resultados de exercicios anteriores 897.775,92
  VI. Outras aportacións de socios 0,00
  VII. Resultado do exercicio 490.424,51
  VIII. Dividendo a conta 0,00
  A-2) Axustes en patrimonio neto 0,00
  A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos 0,00
B) PASIVO NON CORRENTE   475.136,79
  I. Provisións a longo prazo 0,00
  II. Débedas a longo prazo 475.136,79
  1. Débedas con entidades de crédito 475.136,79
  2. Acreedores por arrendamento financieiro 0,00
  3. Outras débedas a longo prazo 0,00
  III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo 0,00
  IV. Pasivos por imposto diferido 0,00
  V. Periodificacións a longo prazo 0,00
  VI. Acreedores comerciais non correntes 0,00
  VII. Débedas con características especiais a longo prazo 0,00
C) PASIVO CORRENTE   421.885,50
  I. Provisións a curto prazo 0,00
  II. Débedas a curto prazo 311.218,43
  1. Débedas con entidades de crédito 311.603,25
  2. Acreedores por arendamento financieiro 0,00
  3. Outras débedas a curto prazo -384,82
  III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo 0,00
  IV. Acreedores comerciais e outras contas a pagar 110.667,07
  1. Proveedores 10.291,82
  a. Proveedores a longo prazo 0,00
  b. Proveedores a curto prazo 10.291,82
  2. Outros acreedores 100.375,25
  V. Periodificacións a curto prazo 0,00
  VI. Débedas con características especiais a curto prazo 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)   2.285.222,72

 

BALANCE DE PERDAS E GANANCIAS

   
1. Importe neto da cifra de negocios 673.283,57
2. Variación de existencias de productos terminados e en curso ou de fabricación 0,00
3. Traballo realizados pola empresa para o seu activo 0,00
4. Aprovisionamentos -166.420,00
5. Outros ingresos de explotación 1.233.215,08
6. Gastos de persoal -566.490,26
7. Outros gastos de explotación -625.399,45
8. Amortización do inmovilizado -25.804,59
9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financieiro e outras 0,00
10. Excesos de provisións 0,00
11. Deterioro e resultado por enaxenación do inmovilizado 0,00
12. Outros resultados 14.910,18
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) 537.294,53
13. Ingresos financieiros 0,00
14. Gastos financieiros -46.870,02
15. Variación de valor razoábel en instrumentos financieiros 0,00
16. Diferencias en cambio 0,00
17. Deterioro e resultado por enaxenación de instrumentos financieiros 0,00
B) RESULTADO FINANCIEIRO (13 + 14 + 15 + 16 + 17) -46.870,02
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A + B) 490.424,51
18. Impostos sobre beneficios 0,00
C) RESULTADO DO EXERCICIO (C + 18) 490.424,51

 

DESCARGAS: Memoria explicativa de 2018 enviada ao Tribunal de Contas.

Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG