Contabilidade consolidada de 2017 presentada ante o Tribunal de Contas

Contabilidade consolidada de 2017 presentada ante o Tribunal de Contas

CONTABILIDADE CONSOLIDADA ORDINARIA 2017 + COMARCAS + PARLAMENTO
     
BALANCE DE ACTIVO E PASIVO
 
2017
A) ACTIVO NON CORRENTE   476.786,78
  I. Inmobilizado intanxíbel 30,19
  II. Inmobilizado material 407.357,63
  III. Investimentos inmobiliarios 0,00
  IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo 64.000,00
  V. Investimentos financeiros a longo prazo 5.098,96
  VI. Activos por Imposto diferido 0,00
  VII. Debedores comerciais non correntes 0,00
B) ACTIVO CORRENTE   1.680.727,68
  I. Existencias 0,00
  II. Debedores comerciais e outras contas a cobrar 71.165,68
  1. Clientes por ventas e prestacións de servizos 0,00
  a. Clientes por ventas e prestacións de servizos a longo prazo 0,00
  b. Clientes por ventas e prestacións de servizos a curto prazo 0,00
  2. Accionistas (socios) por desembolsos exixidos 0,00
  3. Outros debedores 71.165,68
  III. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo 0,00
  IV. Investimentos financeiros a curto prazo 70,25
  V. Periodificacións a curto prazo 299,89
  VI. Efectivo e outros líquidos equivalentes 1.609.191,86
TOTAL ACTIVO (A + B)   2.157.214,46
A) PATRIMONIO NETO   903.193,95
  A-1) Fondos propios 903.193,95
  I. Capital 0,00
  1. Capital escriturado 0,00
  2. Capital non exixido 0,00
  II. Prima de emisión 0,00
  III. Reservas 0,00
  IV. Accións e participacións en patrimonio propias 0,00
  V. Resultados de exercicios anteriores 138.727,15
  VI. Outras aportacións de socios 0,00
  VII. Resultado do exercicio 764.466,80
  VIII. Dividendo a conta 0,00
  A-2) Axustes en patrimonio neto 0,00
  A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos 0,00
B) PASIVO NON CORRENTE   786.739,95
  I. Provisións a longo prazo 0,00
  II. Débedas a longo prazo 786.739,95
  1. Débedas con entidades de crédito 786.739,95
  2. Acredores por arrendamento financeiro 0,00
  3. Outras débedas a longo prazo 0,00
  III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo 0,00
  IV. Pasivos por imposto diferido 0,00
  V. Periodificacións a longo prazo 0,00
  VI. Acredores comerciais non correntes 0,00
  VII. Débedas con características especiais a longo prazo 0,00
C) PASIVO CORRENTE   467.280,56
  I. Provisións a curto prazo 0,00
  II. Débedas a curto prazo 327.236,64
  1. Débedas con entidades de crédito 327.911,64
  2. Acredores por arrendamento financeiro 0,00
  3. Outras débedas a curto prazo -675,00
  III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo 0,00
  IV. Acredores comerciais e outras contas a pagar 140.043,92
  1. Provedores 11.785,68
  a. Provedores a longo prazo 0,00
  b. Provedores a curto prazo 11.785,68
  2. Outros acredores 128.258,24
  V. Periodificacións a curto prazo 0,00
  VI. Débedas con características especiais a curto prazo 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)   2.157.214,46

 

CONTABILIDADE CONSOLIDADA ORDINARIA 2017 + COMARCAS + PARLAMENTO
   
BALANCE DE PERDAS E GANANCIAS 2017
1. Importe neto da cifra de negocios 853.413,42
2. Variación de existencias de produtos terminados e en curso ou de fabricación 0,00
3. Traballo realizados pola empresa para seu activo 0,00
4. Aprovisionamentos -161.380,00
5. Outros ingresos de explotación 1.225.013,31
6. Gastos de persoal -517.552,89
7. Outros gastos de explotación -557.218,54
8. Amortización do inmovilizado -26.562,89
9. Imputación de subvencións de inmovilizado non financeiro e outras 0,00
10. Excesos de provisións 0,00
11. Deterioro e resultado por enaxenación do inmovilizado 0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) 815.712,41
12. Ingresos financeiros 0,00
13. Gastos financeiros -66.193,61
14. Variación de valor razoábel en instrumentos financeiros 0,00
15. Diferencias en cambio 0,00
16. Deterioro e resultado por enaxenación de instrumentos financeiros 0,00
B) RESULTADO FINANCEIRO (12 + 13 + 14 + 15 + 16) -66.193,61
17. Ingresos / Gastos excepcionais 14.948,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A + B + 17) 764.466,80
18. Impostos sobre beneficios 0,00
C) RESULTADO DO EXERCICIO (C + 18) 764.466,80

 

DESCARGA: Memoria 2017 enviada ao Tribunal de Contas

Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG