Conta de resultados da actividade electoral das Municipais de 2019

INGRESOS  
  1.       Ingresos electorais de orixe público 458.651,76
    a)     Subvencións públicas por resultados electorais 225.264,06
    b)     Subvencións públicas por envíos electorais 233.387,70
  2.       Ingresos electorais de orixe privado -
    a)     Aportacións de persoas físicas  
    b)     Aportacións de persoas xurídicas  
A)         TOTAL INGRESOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL (1+2) 458.651,76
             
GASTOS  
  3.       Gastos electorais ordinarios 290.846,44
    a)     Gastos de persoal non permanente 9.155,50
      a.1)   Soldos, salarios e asimilados 7.057,35
      a.2)   Cargas sociais 2.098,15
    b)     Servizos exteriores 281.690,94
      b.1)   Arrendamentos 11.606,26
      b.2)   Servizos de profesionais independentes 4.946,00
      b.3)   Transportes  
      b.4)   Primas de seguros  
      b.5)   Servizos bancarios e similares 128,42
      b.6)   Publicidade, propaganda e relacións públicas 206.836,64
        b.6.1) Publicidade en prensa e radio 36.734,70
        b.6.2) Publicidade exterior (valados) 5.848,20
        b.6.3) Outra propaganda e publicidade dirixida a promover o voto (carteis,…) 164.253,74
      b.7)   Outros servizos 58.173,62
  4.       Gastos por envíos electorais 233.387,70
    a)     Elaboración de sobres e papeletas 185.972,81
    b)     Elaboración de propaganda para o seu envío 31.841,71
    c)     Correspondencia e franqueo 6.993,78
    d)     Outros gastos por envíos electorais 8.579,40
B)         TOTAL GASTOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL (3+4) 524.234,14
             
I         RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DA ACTIVIDADE ELECTORAL (A+B) -65.582,38
             
  5.       Ingresos financeiros  
  6.       Gastos financeiros -
    a)     Gastos financeiros liquidados  
    b)     Gastos financeiros estimados  
II         RESULTADO DAS OPERACIÓNS ELECTORAIS FINANCEIRAS (5+6) 0,00
             
III         RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) NETO DA ACTIVIDADE ELECTORAL (I+II) -65.582,38
Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG