Conta de resultados da actividade electoral das Xerais 2019 (10 de abril)

INGRESOS
  1.       Ingresos electorais de orixe público -
    a)     Subvencións públicas por resultados electorais  
    b)     Subvencións públicas por envíos electorais  
  2.       Ingresos electorais de orixe privado -
    a)     Aportacións de persoas físicas  
    b)     Aportacións de persoas xurídicas  
A)         TOTAL INGRESOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL (1+2) -
             
GASTOS
  3.       Gastos electorais ordinarios 132.756,26
    a)     Gastos de persoal non permanente 6.139,63
      a.1)   Soldos, salarios e asimilados 4.333,40
      a.2)   Cargas sociais 1.806,23
    b)     Servizos exteriores 126.616,63
      b.1)   Arrendamentos 8.121,14
      b.2)   Servizos de profesionais independentes 40,00
      b.3)   Transportes  
      b.4)   Primas de seguros  
      b.5)   Servizos bancarios e similares 53,25
      b.6)   Publicidade, propaganda e relacións públicas 60.359,55
        b.6.1) Publicidade en prensa e radio 27.959,92
        b.6.2) Publicidade exterior (valados) 3.811,50
        b.6.3) Outra propaganda e publicidade dirixida a promover o voto (carteis,…) 28.588,13
      b.7)   Outros servizos 58.042,69
  4.       Gastos por envíos electorais 121.804,02
    a)     Elaboración de sobres e papeletas 98.671,00
    b)     Elaboración de propaganda para o seu envío 16.335,00
    c)     Correspondencia e franqueo 6.798,02
    d)     Outros gastos por envíos electorais  
B)         TOTAL GASTOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL (3+4) 254.560,28
             
I         RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DA ACTIVIDADE ELECTORAL (A+B) -254.560,28
             
  5.       Ingresos financeiros  
  6.       Gastos financeiros -
    a)     Gastos financeiros liquidados  
    b)     Gastos financeiros estimados  
II         RESULTADO DAS OPERACIÓNS ELECTORAIS FINANCEIRAS (5+6) 0,00
             
III         RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) NETO DA ACTIVIDADE ELECTORAL (I+II) -254.560,28
Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG