Conta de resultados da actividade electoral das Xerais 2019 (10 de abril)

Conta de resultados da actividade electoral das Xerais 2019 (10 de abril)
INGRESOS
  1.       Ingresos electorais de orixe público -
    a)     Subvencións públicas por resultados electorais  
    b)     Subvencións públicas por envíos electorais  
  2.       Ingresos electorais de orixe privado -
    a)     Aportacións de persoas físicas  
    b)     Aportacións de persoas xurídicas  
A)         TOTAL INGRESOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL (1+2) -
             
GASTOS
  3.       Gastos electorais ordinarios 132.756,26
    a)     Gastos de persoal non permanente 6.139,63
      a.1)   Soldos, salarios e asimilados 4.333,40
      a.2)   Cargas sociais 1.806,23
    b)     Servizos exteriores 126.616,63
      b.1)   Arrendamentos 8.121,14
      b.2)   Servizos de profesionais independentes 40,00
      b.3)   Transportes  
      b.4)   Primas de seguros  
      b.5)   Servizos bancarios e similares 53,25
      b.6)   Publicidade, propaganda e relacións públicas 60.359,55
        b.6.1) Publicidade en prensa e radio 27.959,92
        b.6.2) Publicidade exterior (valados) 3.811,50
        b.6.3) Outra propaganda e publicidade dirixida a promover o voto (carteis,…) 28.588,13
      b.7)   Outros servizos 58.042,69
  4.       Gastos por envíos electorais 121.804,02
    a)     Elaboración de sobres e papeletas 98.671,00
    b)     Elaboración de propaganda para o seu envío 16.335,00
    c)     Correspondencia e franqueo 6.798,02
    d)     Outros gastos por envíos electorais  
B)         TOTAL GASTOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL (3+4) 254.560,28
             
I         RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DA ACTIVIDADE ELECTORAL (A+B) -254.560,28
             
  5.       Ingresos financeiros  
  6.       Gastos financeiros -
    a)     Gastos financeiros liquidados  
    b)     Gastos financeiros estimados  
II         RESULTADO DAS OPERACIÓNS ELECTORAIS FINANCEIRAS (5+6) 0,00
             
III         RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) NETO DA ACTIVIDADE ELECTORAL (I+II) -254.560,28
Conta de resultados da actividade electoral das Xerais 2019 (10 de abril)