Conta de resultados da actividade electoral das Xerais de 2019 (10 de novembro)

INGRESOS  
  1.       Ingresos electorais de orixe público 151.667,72
    a)     Subvencións públicas por resultados electorais 47.570,11
    b)     Subvencións públicas por envíos electorais 104.097,61
  2.       Ingresos electorais de orixe privado -
    a)     Aportacións de persoas físicas  
    b)     Aportacións de persoas xurídicas  
A)         TOTAL INGRESOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL (1+2) 151.667,72
             
GASTOS  
  3.       Gastos electorais ordinarios 120.936,11
    a)     Gastos de persoal non permanente 3.879,17
      a.1)   Soldos, salarios e asimilados 2.943,80
      a.2)   Cargas sociais 935,37
    b)     Servizos exteriores 117.056,94
      b.1)   Arrendamentos 8.752,66
      b.2)   Servizos de profesionais independentes  
      b.3)   Transportes  
      b.4)   Primas de seguros  
      b.5)   Servizos bancarios e similares 44,25
      b.6)   Publicidade, propaganda e relacións públicas 58.974,12
        b.6.1) Publicidade en prensa e radio 21.062,62
        b.6.2) Publicidade exterior (valados) 3.811,50
        b.6.3) Outra propaganda e publicidade dirixida a promover o voto (carteis,…) 34.100,00
      b.7)   Outros servizos 49.285,27
  4.       Gastos por envíos electorais 104.097,61
    a)     Elaboración de sobres e papeletas 89.119,92
    b)     Elaboración de propaganda para o seu envío 8.396,67
    c)     Correspondencia e franqueo 6.581,02
    d)     Outros gastos por envíos electorais  
B)         TOTAL GASTOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL (3+4) 225.033,72
             
I         RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DA ACTIVIDADE ELECTORAL (A+B) -73.366,00
             
  5.       Ingresos financeiros  
  6.       Gastos financeiros -
    a)     Gastos financeiros liquidados  
    b)     Gastos financeiros estimados  
II         RESULTADO DAS OPERACIÓNS ELECTORAIS FINANCEIRAS (5+6) 0,00
             
III         RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) NETO DA ACTIVIDADE ELECTORAL (I+II) -73.366,00
Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG