Conta de resultados da actividade electoral das Europeas 2019

INGRESOS  
  1.       Ingresos electorais de orixe público 190.965,18
    a)     Subvencións públicas por resultados electorais 95.083,99
    b)     Subvencións públicas por envíos electorais 95.881,19
  2.       Ingresos electorais de orixe privado -
    a)     Aportacións de persoas físicas  
    b)     Aportacións de persoas xurídicas  
A)         TOTAL INGRESOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL (1+2) 190.965,18
             
GASTOS  
  3.       Gastos electorais ordinarios 95.083,99
    a)     Gastos de persoal non permanente  
      a.1)   Soldos, salarios e asimilados  
      a.2)   Cargas sociais  
    b)     Servizos exteriores 95.083,99
      b.1)   Arrendamentos 170,01
      b.2)   Servizos de profesionais independentes  
      b.3)   Transportes  
      b.4)   Primas de seguros  
      b.5)   Servizos bancarios e similares 15,00
      b.6)   Publicidade, propaganda e relacións públicas 59.926,94
        b.6.1) Publicidade en prensa e radio 229,90
        b.6.2) Publicidade exterior (valados) 1.270,50
        b.6.3) Outra propaganda e publicidade dirixida a promover o voto (carteis,…) 58.426,54
      b.7)   Outros servizos 34.972,04
  4.       Gastos por envíos electorais 95.881,19
    a)     Elaboración de sobres e papeletas 89.390,35
    b)     Elaboración de propaganda para o seu envío  
    c)     Correspondencia e franqueo 6.490,84
    d)     Outros gastos por envíos electorais  
B)         TOTAL GASTOS DA ACTIVIDADE ELECTORAL (3+4) 190.965,18
             
I         RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DA ACTIVIDADE ELECTORAL (A+B) 0,00
             
  5.       Ingresos financeiros  
  6.       Gastos financeiros -
    a)     Gastos financeiros liquidados  
    b)     Gastos financeiros estimados  
II         RESULTADO DAS OPERACIÓNS ELECTORAIS FINANCEIRAS (5+6) 0,00
             
III         RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) NETO DA ACTIVIDADE ELECTORAL (I+II) 0,00
Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG