Orzamento de 2017

INGRESOS
INGRESOS

O Consello Nacional do BNG, na súa última reunión do 18 de febreiro, aprobou o orzamento da nosa organización correspondente ao ano 2017 que é o seguinte:

INGRESOS

 
NACIONAL E COMARCAS
NACIONAL
INGRESOS PROPIOS
855.000
435.000
Cotas de militantes
400.000
180.000
Achegas de cargos públicos nacionais
145.000
145.000
20% achegas de cargos públicos comarcais
110.000
110.000
Doazóns comarcais
200.000
 
 
SUBVENCIÓNS
470.000
470.000
Parlamento da Galiza
295.000
295.000
Xunta
175.000
175.000
     
OUTROS INGRESOS
40.000
21.000
Lotaría
38.000
19.000
Outros ingresos
2.000
2.000
 
 
 
TOTAL INGRESOS
1.365.000
926.000

INGRESOS

GASTOS

 
NACIONAL E COMARCAS
NACIONAL
SERVIZOS EXTERIORES
56.000
38.000
Alugueres
28.000
12.000
Reparacións e conservacións
2.000
2.000
Profesionais independentes
20.000
18.000
Transportes
500
500
Primas de seguros
1.500
1.500
Servizos bancarios
4.000
4.000
 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
62.000
62.000
Campañas
62.000
62.000
 
SUBMINISTROS
80.000
29.000
Teléfono fixo
42.000
12.000
Teléfono móbil
17.000
7.000
Mensaxería
5.500
500
Electricidade
8.000
8.000
Auga e outros
1.000
1.000
Correos
6.500
500
 
OUTROS SERVIZOS
301.000
41.000
Subscricións
10.000
10.000
Gastos oficinal nacional
25.000
25.000
Gastos oficina do Parlamento
1.000
1.000
Desprazamentos organización
4.000
4.000
Outros
1.000
1.000
Transferencias ás comarcas
260.000
 
 
GASTOS DE PERSOAL
495.000
385.000
Soldos, salarios e SS
385.000
385.000
SS e IRPF das comarcas
90.000
 
Galiza Nova e outros
20.000
 
 
DÉBEDA
371.000
371.000
Amortizacións L/P
313.000
313.000
Gastos financeiros L/P
58.000
58.000
 
 
 
TOTAL GASTOS
1.365.000
926.000

GASTOS

Afíliate, faite do bloque
Anímate a dar o paso, súmate ao proxecto do BNG