Contabilidade consolidada de 2015 presentada no Tribunal de Contas

Contabilidade consolidada de 2015 presentada no Tribunal de Contas

BALANCE DE ACTIVO E PASIVO

    2015
A) ACTIVO NON CORRENTE   245.566,81
  I. Inmobilizado intanxible 0,00
  II. Inmobilizado material 212.933,05
  III. Inversións inmobiliarias 0,00
  IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo 29.000,00
  V. Inversións financieiras a longo prazo 3.633,76
  VI. Activos por Imposto diferido 0,00
  VII. Deudores comerciais non correntes 0,00
B) ACTIVO CORRENTE   1.217.825,01
  I. Existencias 1,18
  II. Deudores comerciais e outras contas a cobrar 175.223,30
  1. Clientes por ventas e prestacións de servizos 0,00
  a. Clientes por ventas e prestacións de servizos a longo prazo 0,00
  b. Clientes por ventas e prestacións de servizos a curto prazo 0,00
  2. Accionistas (socios) por desembolsos exixidos 0,00
  3. Outros deudores 175.223,30
  III. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo 0,00
  IV. Inversións financieiras a curto prazo 1.471,85
  V. Periodificacións a curto prazo 40,11
  VI. Efectivo e outros líquidos equivalentes 1.041.088,57
TOTAL ACTIVO (A + B)   1.463.391,82
A) PATRIMONIO NETO   -552.989,97
  A-1) Fondos propios -552.989,97
  I. Capital 0,00
  1. Capital escriturado 0,00
  2. Capital non exixido 0,00
  II. Prima de emisión 0,00
  III. Reservas 0,00
  IV. Accións e participacións en patrimonio propias 0,00
  V. Resultados de exercicios anteriores -1.605.455,32
  VI. Outras aportacións de socios 0,00
  VII. Resultado do exercicio 1.052.465,35
  VIII. Dividendo a conta 0,00
  A-2) Axustes en patrimonio neto 0,00
  A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos 0,00
B) PASIVO NON CORRENTE   1.448.620,78
  I. Provisións a longo prazo 0,00
  II. Débedas a longo prazo 1.448.620,78
  1. Débedas con entidades de crédito 1.448.620,78
  2. Acreedores por arrendamento financieiro 0,00
  3. Outras débedas a longo prazo 0,00
  III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo 0,00
  IV. Pasivos por imposto diferido 0,00
  V. Periodificacións a longo prazo 0,00
  VI. Acreedores comerciais non correntes 0,00
  VII. Débedas con características especiais a longo prazo 0,00
C) PASIVO CORRENTE   567.761,01
  I. Provisións a curto prazo 0,00
  II. Débedas a curto prazo 488.733,22
  1. Débedas con entidades de crédito 488.733,22
  2. Acreedores por arendamento financieiro 0,00
  3. Outras débedas a curto prazo 0,00
  III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo 0,00
  IV. Acreedores comerciais e outras contas a pagar 79.027,79
  1. Proveedores 18.035,32
  a. Proveedores a longo prazo 0,00
  b. Proveedores a curto prazo 18.035,32
  2. Outros acreedores 60.992,47
  V. Periodificacións a curto prazo 0,00
  VI. Débedas con características especiais a curto prazo 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)   1.463.391,82

 

 

BALANCE DE PERDAS E GANANCIAS

1. Importe neto da cifra de negocios 1.032.417,69
2. Variación de existencias de productos terminados e en curso ou de fabricación 0,00
3. Traballo realizados pola empresa para o seu activo 0,00
4. Aprovisionamentos -169.700,00
5. Outros ingresos de explotación 2.088.324,90
6. Gastos de persoal -575.559,14
7. Outros gastos de explotación -1.183.018,38
8. Amortización do inmovilizado -37.731,76
9. Imputación de subvencións de inmobilizado no financieiro e outras 0,00
10. Excesos de provisións 0,00
11. Deterioro e resultado por enaxenación do inmobilizado 0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.154.733,31
12. Ingresos financieiros 5,10
13. Gastos financieiros -102.273,06
14. Variación do valor razoable en instrumentos financieiros 0,00
15. Diferencias en cambio 0,00
16. Deterioro e resultado por enaxenación de instrumentos financieiros 0,00
B) RESULTADO FINANCIEIRO (12+13+14+15+16) -102.267,96
17. Ingresos / Gastos escepcionais 0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A+B+17) 1.052.465,35
18. Impostos sobre beneficios 0,00
C) RESULTADO DO EXERCICIO (C+18) 1.052.465,35
Contabilidade consolidada de 2015 presentada no Tribunal de Contas